Thema's

 • Archeologie

  De Omgevingsdienst voert op verzoek archeologietaken uit voor de deelnemende gemeenten.

 • Asbest

  Een wetswijziging van het Besluit omgevingsrecht heeft bepaald dat het toezicht op het bedrijfsmatig verwijderen van asbest een taak voor de Omgevingsdienst is. ODWH gaat de asbesttaak op uniforme wijze met de andere omgevingsdiensten uitvoeren volgens informatie- en risicogestuurd toezicht. De Omgevingsdienst West-Holland voert de astbesttaak uit voor alle gemeenten in haar werkgebied, behalve de gemeente Leiden en Nieuwkoop.

 • Bodem

  De Omgevingsdienst ziet namens de gemeenten en de provincie Zuid-Holland toe op de naleving van de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast adviseert de Omgevingsdienst gemeenten en provincie bij het voorbereiden, aanbesteden en begeleiden van (water)bodem- onderzoeken en bodemsaneringen.

 • Bouwtaken

  Voor de gemeente Noordwijk verzorgt de Omgevingsdienst ook taken rondom het verlenen van bouwvergunningen.

 • Duurzaamheid en energie

  De Omgevingsdienst voert op verzoek van opdrachtgevers taken uit op het gebied van duurzaamheid en energie, zoals de projectmatige aanpak bij toezicht op energiebesparende maatregelen, advisering bij ruimtelijke plannen en verschillende duurzaamheidsprojecten.

 • Externe veiligheid

  De Omgevingsdienst voert de taken op het gebied van externe veiligheid uit voor de gemeenten en de provincie binnen het werkgebied van de dienst. Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Bij gevaarlijke stoffen moet worden gedacht aan brandbare vloeistoffen en gassen, zoals benzine en LPG of propaan, giftige stoffen en explosieve stoffen.

 • Geluid

  De Omgevingsdienst is verantwoordelijk voor toezicht op de naleving van de geluidsregels uit de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer. Voor Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest brengen we ook omgevingslawaai van weg- en railverkeer, industrie en luchtvaart in kaart.

 • Natuurwet- en regelgeving

  Bij een ruimtelijke ontwikkeling of bij het uitvoeren van beheermaatregelen of onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte kunt u te maken krijgen met natuurwet- en regelgeving. De Omgevingsdienst adviseert over de natuurwet- en regelgeving.

 • Lucht

  De Nederlandse regelgeving voor luchtkwaliteit is gebaseerd op Europese richtlijnen. Rijksoverheid, provincies en gemeenten moeten er samen voor zorgen dat deze Europese normen niet worden overschreden. Dit is vastgelegd in de Wet milieubeheer. De Omgevingsdienst is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken voor luchtkwaliteit, waaronder het toetsen van besluiten in het kader van ruimtelijke ordening en vergunningverlening en het beheren van de gegevens in de nationale monitoringstool voor luchtkwaliteit.

 • Omgevingswet ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’

  Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet inwerking. De Omgevingswet bundelt in één wet alle wetten voor de fysieke leefomgeving. Denk aan regels voor milieu, natuur, wonen, infrastructuur, ruimte en water. Maar ook het cultureel erfgoed komt terug in de Omgevingswet. De wet vormt de basis voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving.

 • Ruimtelijke ordening

  De Omgevingsdienst adviseert bij ruimtelijk beleid en ruimtelijke plannen, zoals structuurvisies, milieueffectrapportages (MER), duurzame gebiedsontwikkeling, bestemmingsplannen en bouwplannen.

 • Toezicht en handhaving

  Voor al onze opdrachtgevers voeren wij toezicht- en controletaken uit. Zo zorgen we er samen voor dat verschillende wetten worden nageleefd.

 • Vergunningverlening

  De Omgevingsdienst is verantwoordelijk voor vergunningverlening aan bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen.

 • Vuurwerk

  De Omgevingsdienst West-Holland controleert op naleving van de regels in het Vuurwerkbesluit. Wij adviseren en controleren bij de verkoop en opslag van vuurwerk en houden toezicht op vuurwerkevenementen.

Uitgelicht

Zoeken