Archeologie

De Omgevingsdienst voert op verzoek archeologische taken uit voor de deelnemende gemeenten. Hierbij beoordeelt de Omgevingsdienst archeologische rapporten, adviseert bij ruimtelijke ordening en begeleidt en coördineert onderzoeksopdrachten. Verder geeft de Omgevingsdienst advies en ontwikkelt, waar nodig, archeologisch beleid. Het geldende archeologische beleid van de gemeenten is vastgelegd in bestemmingsplannen. Deze kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wet Archeologische Monumentenzorg

Door de Wet Archeologische Monumentenzorg (Wamz) zijn in 2007 in de meeste gevallen de gemeenten het bevoegd gezag met betrekking tot archeologie geworden. Belangrijke uitgangspunten van de Wamz zijn dat het archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in de bodem (in situ) bewaard blijft en de integratie van archeologie en ruimtelijke ordening.

Omgevingsvergunning aanvragen

Bij een vergunningaanvraag of bestemmingswijziging controleert de Omgevingsdienst namens de gemeente of er archeologische waarden in het geding zijn. Is het gebied waardevol, dan kan het bevoegd gezag een archeologisch onderzoek en eventuele vervolgonderzoeken voorschrijven.

Kosten voor archeologisch onderzoek

De kosten van archeologisch onderzoek variëren sterk. In het algemeen betaalt de ‘veroorzaker', bijvoorbeeld de aanvrager van de vergunning, voor het onderzoek.

Toevalsvondst

Bij de uitvoering van werkzaamheden is het mogelijk dat er onverwacht archeologische vondsten worden gedaan. De ontdekker van de vondst moet dit zo spoedig mogelijk melden aan de minister van OCW (de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). Bovendien is hij verplicht om de vondst gedurende zes maanden ter beschikking te houden of te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Bij (dreigende) schade aan de archeologische vondst is de minister bevoegd om voorschriften te geven met betrekking tot de uitvoering van het werk dat de schade veroorzaakt of opdracht te geven het werk stil te leggen (artikel 56 Monumentenwet 1988). In de praktijk vindt dit alleen plaats bij toevalsvondsten van nationaal belang.

Heeft u tijdens uw werkzaamheden een onverwachte archeologische vondst gedaan? Dan kunt u dit melden via het E-formulier Vondstmelding of door contact op te nemen met de InfoDesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) (info@cultureelerfgoed.nl of 033-4217456). De RCE verwerkt uw melding en plaatst deze als waarneming in het landelijke Archeologische Informatie Systeem (Archis).

Meer informatie

Heeft u vragen over het uitvoeren van een archeologisch onderzoek en de opzet daarvan? Neem dan contact op met de adviseur Archeologie van de Omgevingsdienst via 071-4083100.

Uitgelicht

Zoeken