Geuroverlast Van Harten - Woubrugge

Van Harten is gevestigd aan de Oudendijkseweg 4 in Woubrugge. Het is een agrarisch bedrijf met 5.703 vleesvarkens, 396 melkkoeien en een kaasmakerij.

Omgevingsdienst: controles

De Omgevingsdienst controleert namens de gemeente Kaag en Braassem op de naleving van de Wet milieubeheer. Veehouderij Van Harten heeft een omgevingsvergunning voor milieu en valt deels onder het Activiteitenbesluit, waarin algemene regels zijn opgenomen. De Omgevingsdienst controleert of het bedrijf hieraan voldoet. Naast de reguliere controles bij Van Harten, worden waarnemingen in het veld gedaan door toezichthouders en vergunningverleners die in de buurt van het bedrijf zijn.

Omgevingsdienst: klachten geuroverlast

De Omgevingsdienst behandelt geurklachten over het bedrijf. U kunt deze indienen via het formulier Melding geuroverlast Woubrugge. De toezichthouder beoordeelt of er acties nodig zijn en welke acties nodig zijn. Zo kan er gekeken worden naar de werking van de installaties, de bedrijfsvoering ten tijde van de meldingen en eventuele calamiteiten.

Wat gebeurt er met uw klacht?

  • Tijdens kantoortijden

de Omgevingsdienst registreert uw melding en stuurt u een ontvangstbevestiging. De toezichthouder beoordeelt binnengekomen meldingen. Als er aanleiding voor is, voert de toezichthouder een (administratieve) controle uit en/of de toezichthouder bezoekt het bedrijf en/of de melder. Daarbij kijkt de toezichthouder bijvoorbeeld naar de windrichting, de werking van de installaties, de bedrijfsvoering ten tijde van de melding(en) en eventuele calamiteiten.

  • Buiten kantoortijden

Uw melding wordt geregistreerd. Als er in korte tijd zeer veel meldingen binnenkomen en er aanleiding toe is, krijgt de piketdienst melding vanuit de meldkamer. Over het algemeen wordt de volgende werkdag beoordeeld of er acties nodig zijn.

Wat kan de Omgevingsdienst doen?

Vaak is er aan uw geurklachten niets te doen. Voor het bedrijf is een omgevingsvergunning voor milieu afgegeven. In de omgevingsvergunning voor milieu en in het Activiteitenbesluit staan regels waar het bedrijf zich aan moet houden. De vergunning wordt pas afgegeven als blijkt dat het bedrijf kan voldoen aan de maximale emissie-eisen. Dus ook al wordt geconstateerd dat het bedrijf voldoet aan alle eisen, kunt u overlast ervaren.

Geuroverlast blijven melden

Het blijft belangrijk dat u geuroverlast blijft melden. Ook al kunnen wij aan de overlast soms niets doen, het blijft belangrijk dat u een klacht indient. Op deze manier kan de Omgevingsdienst het aantal mensen met overlast registreren. Het kan namelijk zijn dat in de toekomst iets verandert aan regelgeving of aan technische mogelijkheden.

Geuroverlast

Na het opheffen van de actiegroep geuroverlast is met de heer Van Harten afgesproken dat hij bij bijvoorbeeld het overpompen van mest contact op nam met de aktiegroep die dat weer communiceerde met haar achterban.
Verder is de heer Van Harten, net zoals elk ander bedrijf, verplicht om incidenten en dergelijke te melden.Aandachtspunt bij dit bedrijf is of geuroverlast in de omgeving ervaren wordt. Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen de wethouder, omwonenden, Van Harten en de ODWH om te bekijken of de bewonersvertegenwoordiging weer opnieuw vormgegeven kan worden. De ODWH heeft in het eerste trimester weinig klachten ontvangen over Van Harten.

E-nose onderzoek 2015

In 2015 is er onderzoek gedaan naar de precieze oorsprong van de geuroverlast die door veehouderij Van Harten wordt veroorzaakt. Het onderzoek is uitgevoerd met een aantal e-noses, elektronische apparaten die veranderingen in de samenstelling van de lucht registreren. Het onderzoek liep van 14 juli tot en met 25 november 2015 en was daarmee redelijk representatief. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat 37% van de ingediende klachten op Veehouderij Van Harten was terug te voeren. Van 30% van de klachten is het zeker dat de overlast niet door Van Harten werd veroorzaakt.

 

Datum laatste wijziging: 31 mei 2018

Uitgelicht

Zoeken