Thema's

 • Asbest

  Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Het stond lang bekend om een aantal goede eigenschappen: sterk, slijtvast en goedkoop. Daarom is asbest vroeger veel gebruikt in gebouwen en woningen. De grote risico's die asbest oplevert voor de gezondheid werden pas later bekend. Sinds 1994 is de verkoop van asbest vanwege deze gezondheidsrisico’s verboden.

 • Bodem

  Om te zorgen dat we zorgvuldig met de bodem omgaan, heeft de overheid regels opgesteld. Deze staan in de Wet bodembescherming. Als bedrijf kunt u te maken krijgen met deze regels. Bijvoorbeeld als u een bodemsanering aanvraagt of een bodemonderzoek uitvoert.

 • Bouwen en verbouwen

  Als u (bouw)plannen heeft, is het van belang dat u weet aan welke regels u moet voldoen. In het bestemmingsplan is terug te vinden waar woningen, winkels, bedrijven, wegen en recreatiegebieden zijn toegestaan. Op ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die zijn gemaakt door gemeenten, provincies en het Rijk.

  Ook is het van belang om te weten of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u het af kunt met een activiteitenmelding? Als uw bedrijf onder het Activiteitenbesluit valt, dan kunt u een melding van een activiteit doen via de Activiteitenmodule op aimonline.nl. Dit formulier wordt automatisch naar de Omgevingsdienst verstuurd.

  Wilt u weten of u een vergunning moet aanvragen dan kunt u via het Omgevingsloket online een vergunningscheck doen. Het aanvragen van de vergunning gaat ook via het Omgevingsloket online.

  Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen (Wabo) in werking getreden. Deze wet voegt een groot aantal vergunningen samen in één omgevingsvergunning. BRIKS is de gangbare afkorting voor de activiteiten Bouwen, Reclame, Inrit, Kap en Sloop. Wilt u bijvoorbeeld uw inrit verleggen en staat een boom in de weg? Dat vraagt u geen twee vergunningen meer aan (bouw- en kapvergunning), maar één omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen en kappen. Wij hebben voor u alle (BRIKS) taken op grond van de Wabo onder elkaar gezet.

 • Duurzaam ondernemen

  De Omgevingsdienst stimuleert bedrijven om duurzaam te ondernemen. Duurzaam ondernemen houdt in dat u bij al uw bedrijfsbeslissingen kansen benut voor een beter milieu en een betere maatschappij. In de Wet milieubeheer zijn regels opgenomen.

 • Festiviteiten

  Uw bedrijf of instelling mag de geluidsnormen een aantal keer per jaar overschrijden. Bijvoorbeeld bij een festiviteit met livemuziek. Een incidentele festiviteit moet vooraf gemeld worden bij de Omgevingsdienst.

 • Gevelreiniging

  Het reinigen van gevels brengt in veel gevallen risico's met zich mee voor het milieu en hinder voor de omgeving. Als u als bedrijf in Hillegom gevels wilt reinigen moet u melding doen bij de Omgevingsdienst.

 • Geluid

  Als ondernemer moet u zich aan de geluidnormen uit de Wet milieubeheer houden. In de omgevingsvergunning voor milieu zijn deze geluidvoorschriften opgenomen. De Omgevingsdienst controleert regelmatig of bedrijven zich aan de voorschriften houden.

 • Laden en lossen stoffen

  Het laden en lossen van gevaarlijke stoffen op een voor het publiek toegankelijk terrein is verboden, maar in sommige gevallen noodzakelijk. De Omgevingsdienst behandelt aanvragen van bedrijven uit de gemeente Hillegom. Bedrijven uit andere gemeenten kunnen bij hun gemeente terecht.

 • Mobiel breken bouw- en sloopafval

  Puin dat bij een sloopwerk vrijgekomen is, kan op de locatie gebroken worden. Hiervoor heeft het Rijk regels opgesteld, deze staan in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval milieubeheer.

 • Stoken

  Het verbranden van afval buiten een inrichting zonder voorzorg- en beschermende maatregelen leidt tot lucht-, water- en bodemverontreiniging en overlast door rook, roet en stank.

 • Vuurwerk

  Tijdens de feestdagen zijn veel partijen druk om de komst van een nieuw jaar in goede banen te leiden. Ook de toezichthouders van de Omgevingsdienst West-Holland gaan op pad. Zij doen dat in opdracht van gemeenten en de provincie Zuid-Holland.

 • Water

  Bij de uitvoering van werken in de grond kan het nodig zijn de grondwaterstand tijdelijk te verlagen. Bijvoorbeeld als u bronbemaling of open bemaling toepast in bouwputten en rioolsleuven. Op de lozing van het vrijkomende water bij deze activiteiten zijn regels van toepassing.

Uitgelicht

Zoeken