Saneringsprogramma N443 Voorhout

Saneringsprogramma en besluit Ministerie ten hoogst toelaatbare geluidbelasting

Vanwege het autoverkeer op de N443 in Voorhout heeft het toenmalige Ministerie van VROM in 2000 een aantal woningen aan de N443 en omgeving op een zogenaamde ‘geluidssaneringslijst’ gezet. Dit wil zeggen dat onderzocht moet worden wat het geluidniveau vanwege het wegverkeer in deze woningen is. Het gaat om woningen van voor 1986. De Omgevingsdienst West-Holland laat dit onderzoek uitvoeren.

Voordat dit onderzoek kan plaatsvinden, zijn een aantal juridische stappen nodig. Eerst stelt de Omgevingsdienst West-Holland een saneringsprogramma op. Hierin zijn een geluidsrapport, het wettelijk kader en mogelijke geluid reducerende maatregelen opgenomen. Het saneringsprogramma heeft ter inzage gelegen en hierop zijn zienswijzen ingediend. Naar aanleiding hiervan is het akoestisch onderzoek aangepast en is een addendum opgesteld.
Het definitieve saneringsprogramma is gestuurd naar het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De Staatssecretaris heeft de waarden vastgesteld voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de woningen. Dit besluit met het vastgestelde saneringsprogramma en de lijst met vastgestelde maximaal toelaatbare geluidsbelastingen op de woningen is nu klaar en kunt u inzien. Het is mogelijk om hierop bezwaar te maken. U vindt de stukken ook op deze pagina.

Het besluit van de Staatssecretaris ligt ter inzage

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van donderdag 13 december 2018 gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:

  • De receptie van de Gemeentewinkel in het Gemeentekantoor Teylingen, Wilhelminalaan
  • Het Bureau Sanering Verkeerslawaai (Steinhagenseweg 2d te Woerden)

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, zes weken. Deze termijn vangt aan op 13 december 2018. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB  WOERDEN

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Wat gebeurt er daarna?

Als deze ter inzage periode voorbij is en er geen bezwaren op gekomen zijn kan de Omgevingsdienst starten met het onderzoek naar het geluidniveau in de betreffende woningen. De woningeigenaren ontvangen hierover informatie.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Hoekman: 071-4083294 | w.hoekman@odwh.nl

Bijlagen

Beschikking I&W Hoogst toelaatbare waarden
Saneringsprogramma N443 Voorhout
Bijlage 1 lijst saneringswoningen
Bijlage 2 Akoestisch onderzoek
Bijlage 2a Addendum
Bijlage 3 Uks formulier
Bijlage 4 Gevelsaneringtraject

 

 

 

 

 

Uitgelicht

Zoeken