Concept saneringsprogramma Restant Nieuwkoop

Vanwege het autoverkeer op de Anne Hendrik Kooistrastraat, Kerkstraat en Uitenbuurtweg in Nieuwveen en de Geerweg en Kerkweg in Ter Aar, Stationsweg in Zevenhoven en de Vrouwenakker in Vrouwenakker heeft het toenmalige Ministerie van VROM in 2000 een aantal woningen in de Nassaustraat e.o. op een zogenaamde ‘geluidssaneringslijst’ gezet. Dit wil zeggen dat onderzocht moet worden wat het geluidniveau vanwege het wegverkeer in deze woningen is. Het gaat om woningen van voor 1986. De Omgevingsdienst West-Holland laat dit onderzoek op termijn uitvoeren.

Voordat dit onderzoek kan plaatsvinden, zijn een aantal juridische stappen nodig. Eerst stelt de Omgevingsdienst West-Holland een saneringsprogramma op. Hierin zijn een geluidsrapport, het wettelijk kader en mogelijke geluid reducerende maatregelen opgenomen. Een concept van dit saneringsprogramma is nu klaar en kunt u inzien. En als u hierop wilt reageren kunt u tijdens de ter inzage periode een ‘zienswijze’ indienen. U vindt de stukken ook op deze pagina.

Het concept saneringsprogramma ligt ter inzage

Het concept saneringsprogramma ligt ter inzage in de periode van 5 december 2018 tot en met 16 januari 2019 in het Klant contact Centrum in Nieuwveen.

Wat gebeurt er daarna?

Als deze ter inzage periode voorbij is, dient de Omgevingsdienst het saneringsprogramma in bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als bevoegd gezag neemt de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een besluit over dit programma en stelt de waarden vast voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de betrokken woningen. Dit besluit wordt ook weer ter inzage gelegd. Als het zover is, informeren wij u over de tweede ter inzage periode. Na deze periode start de Omgevingsdienst met het onderzoek naar het geluidniveau in de betreffende woningen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Hoekman: 071-4083294 | w.hoekman@odwh.nl

Concept saneringsprogramma
Bijlage 1: Lijst saneringswoningen Restant Nieuwkoop
Bijlage 2: Akoestisch onderzoek Restant Nieuwkoop
Bijlage 3: Formulier UK-S Restant Nieuwkoop
Bijlage 4: Beschrijving geluidsisolatietraject
Subsidiebeschikking I&W Restant Nieuwkoop

Uitgelicht

Zoeken