Concept saneringsprogramma Quarles van Uffordstraat

Vanwege het autoverkeer in de Quarles van Uffordstraat heeft het toenmalige Ministerie van VROM in 2000 een aantal woningen in de Quarles van Uffordstraat op een zogenaamde ‘geluidssaneringslijst’ gezet. Dit wil zeggen dat onderzocht moet worden wat het geluidniveau vanwege het wegverkeer in deze woningen is. Het gaat om woningen van voor 1986. De Omgevingsdienst West-Holland laat dit onderzoek op termijn uitvoeren.

Voordat dit onderzoek kan plaatsvinden, zijn een aantal juridische stappen nodig. Eerst stelt de Omgevingsdienst West-Holland een concept saneringsprogramma op. Hierin zijn een geluidsrapport, het wettelijk kader en mogelijke geluid reducerende maatregelen opgenomen. Een concept van dit saneringsprogramma is nu klaar en kunt u inzien. En als u hier op wil reageren kunt een ‘zienswijze’ indienen. U vindt de stukken ook op deze pagina.

Het concept saneringsprogramma ligt ter inzage

Het concept saneringsprogramma ligt ter inzage in de periode van 19 september 2018 tot en met 30 oktober 2018 in het gemeentehuis in Noordwijk.

Wat gebeurt er daarna?

Als deze ter inzage periode voorbij is, dient de Omgevingsdienst het saneringsprogramma in bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als bevoegd gezag neemt de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een besluit over dit programma en stelt de waarden vast voor de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de betrokken woningen. Dit besluit wordt ook weer ter inzage gelegd. Als het zover is, informeren wij u over de tweede ter inzage periode. Na deze periode start de Omgevingsdienst met het onderzoek naar het geluidniveau in de betreffende woningen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Hoekman: 071-4083294 | w.hoekman@odwh.nl

Concept saneringsprogramma Quarles van Uffordstraat
Bijlage 1: Overzicht saneringswoningen
Bijlage 2: Akoestisch onderzoek
Bijlage 3: Formulier UK-S
Bijlage 4: Beschrijving geluidisolatietraject
Beschikking I&M

Uitgelicht

Zoeken