Besluit Hogere waarde recontructiewoningen Parallel Boulevard

Wat is er aan de hand

Vanwege de herinrichting van het tracé van het Picképlein tot aan de Muze waaronder de Parallel Boulevard is het nodig om het geluidsniveau in 36 reconstructiewoningen te bepalen. Vanwege deze herinrichting is er in het kader van de Wet geluidhinder een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Aan de hand van dit akoestisch onderzoek is bepaald dat er sprake is van ‘reconstructie’ volgens de Wet geluidhinder. Dit houdt in dat door herinrichting van de weg het geluid dat het gevolg is van wegverkeer hoger wordt. Om dat te beperken is er besloten om bij de herinrichting van het projectgebied ‘Parallel Boulevard’ geluidmaatregelen te treffen in de vorm van een geluidreducerend wegdek. Die maatregel zal niet voor alle aangrenzende woningen afdoende zijn. Voor 36 woningen is nader onderzoek naar de geluidbelasting in de woningen nodig. De Omgevingsdienst laat dit onderzoek op termijn uitvoeren.

Voordat dit onderzoek kan plaatsvinden, komen het ontwerpbesluit en het definitief besluit inzage. Het ontwerpbesluit heeft al ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijze ingebracht. Het definitieve besluit ligt nu ter inzage van 25 april 2018 tot en met 5 juni 2018.

Beroep instellen

Tegen het besluit kan van 25 april 2018 tot en met 5 juni 2018 een beroepschrift worden ingediend bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag (in tweevoud).
Dit kunnen belanghebbenden doen die zienswijzen hebben ingediend of aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest schriftelijk of mondeling zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpbeschikking.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt onmiddellijk na de beroepstermijn in werking tenzij zo’n beroepschrift is ingediend, gecombineerd met een verzoek om voorlopige voorziening. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk, o.v.v. Parallel Boulevard per adres Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden.

Wat gebeurt er daarna?

Na de ter inzageperiode wordt gestart met het onderzoek naar de geluid, veroorzaakt door het wegverkeer, in de woningen. Dit geluidniveau mag niet hoger zijn dan 33 dB. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat het geluidniveau hoger is komt de woning in aanmerking voor gratis geluidsisolerende maatregelen.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
medewerker ODWH, de heer R. Rensen, tel. 071-4083253 (inhoudelijk)
medewerker gemeente, de heer P. Verhoef, tel. 071-3660000 (Openbare Werken).

Bijlagen:

Definitief Besluit reconstructie Parallel Boulevard
Definitief Besluit hogere waarde Parallel Boulevard
Akoestisch onderzoek Parallel Boulevard

Uitgelicht

Zoeken